Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for HomeNet. Vi behandler personopplysninger i tråd med personvernlovgivningen. I denne personvernerklæringen gjør vi det enkelt for deg som privatkunde eller bruker av våre tjenester å forstå hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi deg blant annet:

 • hvordan vi samler inn personopplysninger,
 • hvilke personopplysninger vi samler inn og
 • hva vi bruker personopplysninger til.

1.    Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

2.    Hvem er behandlingsansvarlig?

HomeNet AS er en del av Broadnetkonsernet. HomeNet AS og Broadnet AS avd. HomeNet ved hhv. daglig leder og administrerende direktør er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som vi behandler til de formål som fremgår nedenfor. Det innebærer blant annet at det først og fremst er vi som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven.

Kontaktopplysningene til behandlingsansvarlig er:
Adresse: Rolfsbuktveien 4C, 1364 Fornebu
E-post: [javascript protected email address]
Telefon: 38 99 01 00
Organisasjonsnummer: 890 164 072 / 992 852 550

3.    Hvordan får vi tilgang til personopplysninger om deg?

For at vi skal kunne administrere ditt kundeforhold, svare på dine henvendelser, og levere og tilpasse våre tjenester, trenger vi tilgang til enkelte opplysninger om deg. Du kan lese mer om hvilke opplysninger vi behandler og hva vi bruker dem til under punkt 4 og 5 i denne personvernerklæringen. I dette punktet gir vi deg informasjon om hvordan vi samler inn personopplysninger:

 • Vi samler inn personopplysninger direkte fra deg i forbindelse med inngåelse av avtale, når du benytter deg av våre bredbåndstjenester, kontakter vår kundeservice eller kommer i kontakt med oss på annen måte. For eksempel logger vi trafikkdata for å kunne levere bredbåndstjenestene.
 • Vi samler inn personopplysninger indirekte fra deg når du besøker våre nettsider eller benytter deg av lignende tjenester. For eksempel når du tar kontakt med oss på våre nettsider via chat med kundeservice, og når du søker om vi kan tilby fiber til din adresse.
 • Vi mottar også personopplysninger fra andre kilder, herunder fra samarbeidspartnere og offentlige registre.

Det er selvsagt frivillig å dele dine personopplysninger med oss. Visse opplysninger kan imidlertid være nødvendige for å kunne gjennomføre en eventuell avtale som du har inngått med oss, slik som fakturerings- og ordreopplysninger, og opplysninger som på annen måte er nødvendige for å administrere kundeforholdet.

4.    Hvilke personopplysninger behandler vi om deg?

De personopplysningene vi behandler kan deles inn i følgende kategorier:

 • Grunnleggende informasjon, slik som ditt navn og din kontaktinformasjon.
 • Demografisk informasjon, slik som fødselsdato.
 • Opplysninger om ditt kundeforhold, slik som fakturerings-, tjeneste- og ordreopplysninger, og opplysninger du oppgir ved henvendelser til kundeservice på våre nettsider eller per telefon.
 • Opplysninger generert i forbindelse med bruk av våre nettsider (blant annet informasjonskapsler/cookies), slik som dato og tid, brukerenhet, operativsystem, nettleser, IP-adresse og lignende. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler på våre nettsider i punkt 11.
 • Opplysninger generert i forbindelse med våre tjenester, slik som trafikkdata og andre identifikatorer som sambandsnummer og kundenummer.

Dersom personopplysningene over er samlet inn for samme formål, vil vi kunne sammenstille disse for blant annet å kunne følge opp dine henvendelser til kundeservice og levere den avtalte tjenesten.

5.    Hva bruker vi personopplysningene til?

Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

 • Vi behandler personopplysninger for å følge opp dine henvendelser til kundeservice og levere tjenester til deg. Dvs. at dine opplysninger for eksempel behandles i forbindelse med levering av avtalte bredbåndstjenester og til å forbedre slike tjenester.
 • Vi behandler person- og trafikkopplysninger for å sørge for god ytelse og sikkerhet ved bruk av alle våre tjenester, herunder blant annet for å kunne blokkere enkelte Windows-porter som er særlig utsatt for virusinfeksjoner ved bruk av visse bredbåndstjenester. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer bedrageri og misbruk.
 • Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, f. eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.
 • Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål i samsvar med gjeldende regelverk. Disse aktivitetene inkluderer blant annet tilpasning av markedsføringen til dine behov og til å sende ut relevant informasjon, slik at du kan treffe et velinformert valg.

Dersom vi ønsker å innhente og behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for de overnevnte formål, vil vi be om ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

Dersom du har avgitt samtykke, men ønsker å endre dette, kan du når som helst kontakte oss. Du kan lese mer om hvordan du gjøre det i punkt 14.

6.    Hvorfor har vi lov til å behandle dine personopplysninger?

Etter personvernlovgivningen plikter HomeNet å basere sin behandling av personopplysninger på et lovlig behandlingsgrunnlag. Vår behandling av personopplysninger skjer med grunnlag i ett eller flere av følgende grunnlag:

 • Behandling av personopplysningene er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.
 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss, slik som lovpålagte krav til kommunikasjonsvern og kommunikasjonskontroll.
 • Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til en berettiget interesse som forfølges av oss, betinget av at dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran og krever vern av dine personopplysninger.
 • Du har gitt ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger til ett eller flere spesifikke formål.

7.    Hvordan sikrer vi dine personopplysninge?

Vi har etablert rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet sikkerhetstiltak og rutiner for å ivarete informasjonssikkerheten, kontroll av informasjonstilgang, jevnlige risikovurderinger og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.

8.    Hvem deler vi personopplysninger med?

En teknisk underleverandør eller samarbeidspartner som behandler personopplysninger på vegne av oss kalles en databehandler. For at vi skal kunne levere den avtalte tjenesten gis databehandleren tilgang til dine kontakt- og faktureringsopplysninger. I slike tilfeller sørger vi alltid for å inngå en databehandleravtale. Denne avtalen stiller strenge krav til hvordan databehandleren kan behandle opplysningene den får tilgang til, og er med på å ivareta ditt personvern.

Der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt vil vi også kunne dele personopplysninger med offentlige myndigheter.

9.    Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi lagrer ikke dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for oppfyllelsen av de overnevnte formålene med behandlingen av opplysningene. Dette gjelder likevel ikke dersom lagring er lovpålagt i en lengre periode enn det formålet tilsier, for eksempel i henhold til bokføringsloven.

Anonymiserte opplysninger er ikke underlagt begrensninger med hensyn til behandling, ettersom de ikke lenger kan knyttes direkte eller indirekte til en enkeltperson.

10.    Hvilke rettigheter har du?

Personvernlovgivningen gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret om deg.

Vi er opptatte av at personopplysningene vi har lagret om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager at opplysningene vi har lagret om deg er feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss som angitt nedenfor. Dette gjelder også dersom du ønsker at de lagrede opplysningene skal slettes.

Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

Du har også rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.

Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og personprofilering og automatiserte avgjørelser. Dette medfører at du kan kreve at dine personopplysninger ikke analyseres for å avdekke din adferd, preferanser, evner eller behov. Dette gjelder likevel ikke dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du har inngått med oss eller dersom du tidligere har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen.

Dersom du mener vi ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du klage til HomeNet, eller eventuelt til Datatilsynet.

11.    Hva bruker vi informasjonskapsler (cookies) til?

Vi bruker informasjonskapsler («cookies») og lignende teknologier på våre nettsider. Disse hjelper oss å tilpasse innholdet særskilt for deg. Du kan lese mer om hvordan vi bruker cookies i vår cookie-erklæring her.

12.    Endringer i denne personvernerklæringen

Våre tjenester er i kontinuerlig utvikling. Vi kan derfor ha behov for å oppdatere vår personvernerklæring. Dersom personvernerklæringen er gjenstand for oppdatering, vil den oppdaterte personvernerklæringen bli gjort tilgjengelig på vår nettside. Ved større endringer kan du oppleve å motta et varsel fra oss pr. e-post eller når du besøker nettsiden vår.

13.    Særlig om barns personvern

Vi ønsker ikke å samle inn personopplysninger om barn under 18 år. Dersom slike opplysninger likevel har kommet oss i hende, sletter vi disse opplysningene så snart forholdet blir avdekket. Vi oppfordrer derfor foresatte eller andre med kunnskap om slike forhold til å ta kontakt med oss umiddelbart som angitt nedenfor.

14.    Hvordan kommer du i kontakt med oss?

Send gjerne en e-post til [javascript protected email address] hvis du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger eller ønsker å be om innsyn, retting, sletting eller dataportabilitet mv.