Hva kan vi hjelpe deg med?

Abonnementsvilkår

På denne siden har vi samlet vilkår knyttet til tjenester levert av HomeNet. De generelle abonnementsvilkårene gjelder for alle tjenester, supplert med spesielle vilkår for 1) fiberbredbånd og 2) Bredbånd og superbredbånd (ADSL og VDSL).

For tjenester bestilt til og med 31.03.2020 se:
• Avtalevilkår bestilt til og med 31.03.2020 (pdf)

Generelle abonnementsvilkår

Generelle abonnementsvilkår

Gyldig for bestillinger gjort fra og med 01.04.2020.

 

1 GYLDIGHETSOMRÅDE

Disse generelle abonnementsvilkår («Abonnementsvilkårene») gjelder for xDSL- bredbånd fiber eller bredbånd fiber WS («Tjenester») levert av HomeNet AS til fiberkunder og GlobalConnect AS avdeling HomeNet til xDSL-kunder («HomeNet»)  til sluttbruker («Kunden»), både når Kunden er forbruker («Privatkunde») og næringsdrivende (bl.a. borettslag, sameier, boligsammenslutninger, heretter kalt «Boligselskap»), uavhengig av om kundeforholdet er etablert gjennom direkte kontakt mellom HomeNet og Kunden eller via forhandler som på vegne av HomeNet tilbyr Tjenestene.

 

2 ABONNEMENTSVILKÅRENE

Bruk av HomeNets Tjenester og forholdet mellom partene reguleres av (med følgende prioritet):

 • særlige avtaler mellom HomeNet og Kunden
 • Spesielle vilkår og tjenestebeskrivelse
 • HomeNets prisliste
 • Ferdigmelding
 • Abonnementsvilkårene

 

De til enhver tid gjeldende Abonnementsvilkår, Spesielle vilkår og tjenestebeskrivelse og prisliste er tilgjengelig på: www.homenet.no/vilkar og www.homenet.no/prisliste.

 

Hvis Kunden tar i bruk HomeNets Tjenester før Kunden uttrykkelig har inngått muntlig eller skriftlig avtale, anses Kunden likevel å ha akseptert HomeNets Abonnementsvilkår.

 

3 ABONNEMENT

3.1 Hvem kan tegne abonnement

Juridiske og myndige personer kan abonnere på HomeNets Tjenester.

 

3.2 Kredittvurdering

Det vil bli foretatt rutinemessig kredittvurdering av nye Kunder. HomeNet kan i denne sammenheng innhente opplysninger fra offentlige kilder og kredittopplysningsforetak. Dersom Kunden ikke er tilstrekkelig kredittverdig kan HomeNet avslå levering.

 

3.3 Kundes kontaktinformasjon

Når Kunden inngår avtale med HomeNet, må Kunden oppgi navn, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse, bostedsadresse og fakturaadresse. Ved endringer i Kundens kontaktinformasjon, herunder i post- og fakturaadresse, telefonnummer og e-postadresse, plikter Kunden snarest mulig å melde endringer til HomeNet.

 

3.4 Overdragelse av abonnement

Kunden kan ikke overdra abonnementet til andre uten skriftlig godkjennelse fra HomeNet. Før slik overdragelse kan finne sted må alle utestående forpliktelser i abonnementsforholdet være innfridd. HomeNet kan kreve betalingsgaranti eller sikkerhet før godkjenning gis. Overdragelse til medlemmer av samme husstand kan for Privatkunder ikke nektes uten saklig grunn. Overdragelse av abonnement til ny juridisk eier medfører nye 12 måneders bindingstid. HomeNet kan overdra sine rettigheter og plikter i abonnementsforholdet til andre selskaper eller enheter, så fremt slik overdragelse ikke medfører vesentlig ulempe for Kunden.

 

3.5 Videresalg

Med mindre annet er avtalt kan abonnement ikke videreselges, leies ut eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjemann, uavhengig om det er mot vederlag eller tilbys gratis. For Privatkunder gjelder ikke dette overfor medlemmer av samme husstand.

 

3.6 Flytting

Tjenesten leveres på den eller de installasjonsadressene (fysiske leveringssteder) som er avtalt. Endring av installasjonsadresse (flytting) eller andre endringer i Tjenesten forutsetter aksept fra HomeNet. Flytting medfører nye 12 måneders bindingstid. Kunden vil bli fakturert flyttegebyr i henhold til den til enhver tids gjeldende prisliste. Hvis HomeNet ikke kan levere Tjenesten på ny adresse, og Kunden sier opp avtalen gjelder bestemmelsene i punkt 6 tilsvarende.

 

3.7 Angrerett for privatkunder

Privatkunder kan, forutsatt at Tjenesten er solgt ved fjernsalg, herunder ved telefonsalg eller via internett, gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at HomeNet har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven, se: www.homenet.no/angrerett. Hvis Tjenesten er kjøpt ved annet fjernsalg enn telefonsalg og Privatkunden tar Tjenesten i bruk før angrefristens utløp, skal Privatkunden betale for bruk av Tjenesten, herunder for utgifter forbundet med påbegynnelse og installering hvis Privatkunden benytter seg av angreretten.

 

4 PRISER OG BETALING

4.1 Priser

For Privatkunder fremgår prisene for etablering og bruk av de ulike Tjenestene av HomeNets til enhver tid gjeldende prisliste. Prislisten, som angir HomeNets standardpriser, er tilgjengelig på HomeNets hjemmeside www.homenet.no/prisliste. Boligselskap mottar priser direkte fra HomeNet eller fra HomeNets forhandler.

 

4.2 Endring av priser

Kundens priser er faste i bindingstiden. Prisendringer kan likevel skje innenfor avtalt bindingstid dersom endringen er en konsekvens av endring i konsumprisindeks, endringer i offentlige avgifter og reguleringer, eller skyldes endringer i Tjenestene utenfor HomeNets kontroll. Prisendringer trer i kraft fra og med en måned etter at skriftlig varsel fra HomeNet er sendt til Kunden.

 

4.3 HomeNets kansellering av avtale

Priser gitt i tilbud eller avtale kan endres eller avtalen kanselleres av HomeNet dersom det skulle vise seg at gravetillatelser ikke kan gis og/eller at etableringskostnaden blir vesentlig høyere enn beregnet. I slike tilfeller tar HomeNet kontakt for å avklare leveringsforhold og endring av betingelser.

 

4.4 Kundens betalingsansvar

Den som er registrert som Kunde hos HomeNet er ansvarlig for betaling av de ytelser som leveres i henhold til avtalen. Ansvaret omfatter også andres bruk av Kundens abonnement, herunder uvedkommende sin bruk.

 

4.5 Betaling

Kunden forhåndsfaktureres i tråd med HomeNets faktureringsrutiner. Betaling skal skje innen den betalingsfrist som fremgår av fakturaen. HomeNet kan innenfor rammen av Lov om foreldelse av fordringer (Foreldelsesloven) foreta etterfakturering av Tjenesten. Kunden vil motta faktura for Innholdstjenesten direkte fra innholdsleverandøren.

 

Ved mottak av faktura fra HomeNet er Kunden forpliktet til å undersøke at denne er i henhold til avtalte priser og Tjenester. Dersom Kunden mener det er feil ved den utsendte fakturaen, må skriftlig klage sendes til HomeNet (faktura@homenet.no) innen rimelig tid og senest innen betalingsfristens utløp.

 

5 TAUSHETSPLIKT OG PERSONOPPLYSNINGER

HomeNet loggfører personopplysninger inkl. trafikkdata/signaleringsdata. Personopplysningene benyttes til kundeadministrasjon, leveranse av avtalt Tjeneste, til faktureringsformål og til å gi informasjon om andre relevante tjenestetilbud i henhold til lov og forskrift. Opplysningene og dataene slettes når behovet for lagring ikke lenger er til stede. Les mer om HomeNets behandling av personopplysninger på www.homenet.no/personvern.

 

HomeNet plikter i henhold til ekomloven § 2-9 å bevare taushet om opplysninger vedrørende Kundens bruk av Tjenesten og om innholdet i Kundens elektroniske kommunikasjon. Slike opplysninger kan likevel utleveres med Kundens samtykke, eller gis til domstolene, påtalemyndigheten eller andre offentlige myndigheter når HomeNet er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.

 

6 BINDINGSTID OG OPPSIGELSE

Bindingstiden er 12 måneder fra levering og oppstart av fakturering, dersom annet ikke er avtalt. Avtalen løper til den sies opp eller heves av en av partene. Tjenester utenfor bindingstid kan til enhver tid sies opp av en av partene. Kunden kan si opp sin avtale ved å gi muntlig eller skriftlig varsel til HomeNets kundesenter. Når oppsigelsen er registrert vil Kunden motta bekreftelse på oppsigelsen. Oppsigelsestiden er én – 1 – måned for Privatkunder regnet fra første kalenderdag i påfølgende måned, og tre – 3 – måneder for Boligselskap regnet fra første kalenderdag i påfølgende måned dersom ikke annet er avtalt.

 

Dersom Kunden sier opp avtalen med HomeNet etter angrefristens utløp, men før levering vil Kunden bli fakturert et avbestillingsgebyr i henhold til den til enhver tids gjeldende prisliste. Dersom Kunden sier opp avtalen etter leveranse, men før bindingstidens utløp vil Kunden bli fakturert i henhold til avtalte priser for gjenstående del av bindingstiden. HomeNet kan si opp avtalen eller Tjenester i bindingstid med tre – 3 – måneders varsel.

 

Oppsigelse av Tjenesten fra HomeNet kan medføre at Kunden også må si opp Innholdstjenester hos Innholdsleverandør. Kunden må selv varsle Innholdsleverandøren om slik oppsigelse.

 

7 ULOVLIG BRUK AV TJENESTEN

Kunden forplikter seg til å ikke foreta ulovlig inntrengning i andre datamaskiner som Tjenesten gir tilgang til, på annen måte uberettiget tilegne seg informasjon eller foreta andre forsøk på å bryte sikkerheten eller unødvendig forstyrre andres datatrafikk. Videre forplikter Kunden seg til å ikke spre datavirus eller andre skadelige programmer, benytte Tjenestene til spam eller annen form for irregulær e-postutsending.

 

8 FEIL ELLER MANGLER VED TJENESTEN

8.1 Reklamasjon og feilmelding

HomeNets standard servicetilbud gir Kunden rett til å melde feil på HomeNets Tjenester til HomeNets kundeservice. Feilmelding må meddeles HomeNets kundeservice uten ugrunnet opphold, og senest én – 1 – uke etter at feilen ble oppdaget. Feil kan meldes på telefon i åpningstiden eller på e-post hele døgnet. Telefonnummer og åpningstider for HomeNets kundeservice er tilgjengelig på HomeNets hjemmesider, www.homenet.no/kundeservice.

 

Feilmeldingen skal så langt det er mulig beskrive feilen som foreligger (blant annet må det redegjøres for feilens art og tidspunkt for når feilen inntrådte). Før feil meldes skal Kunden undersøke om feilen skyldes eget utstyr, herunder feil i strømforsyning, kabler mellom utstyret eller mellom utstyr og veggkontakt.

 

HomeNet er kun ansvarlig for feil på den del av Tjenesten HomeNet leverer, der HomeNet har drifts- og vedlikeholdsansvar.  Dersom Kunden melder om feil som ligger utenfor HomeNets ansvarsområde og ber HomeNet møte for feilretting, kan HomeNet kreve dekket sine kostnader forbundet med feilsøk, for eksempel reisekost og benyttet materiell. Feil eller dårlig kvalitet på overføring av Innholdstjenestens signaler meldes først til Innholdsleverandørs kundeservice, i henhold til Innholdsleverandørens vilkår og betingelser.

 

8.2 Feilsøk og feilretting

Feilsøk/feilretting vil bli påbegynt samme eller påfølgende virkedag som feilen er meldt, innenfor HomeNets åpningstider. Kunden må gi HomeNet adgang til installasjonsadressen for feilsøk og feilretting.

 

8.3 Prisavslag

Ved feil som HomeNet er ansvarlig for og som medfører at Kunden ikke kan bruke Tjenesten som forutsatt, kan Kunden kreve et forholdsmessig prisavslag. Prisavslaget kan ikke under noen omstendighet være høyere enn avtalt månedspris (uten etableringskostnader) for Tjenesten i den perioden feilen foreligger. Krav om prisavslag må være fremmet skriftlig senest én – 1 – måned etter at feilen ble eller burde vært oppdaget.

 

8.4 Erstatning

HomeNet er kun ansvarlig for direkte tap som skyldes mangel ved Tjenesten, med mindre HomeNet godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor HomeNets kontroll, som HomeNet ikke med rimelighet kunne forutse eller med rimelighet kunne overvinne følgene av. HomeNet er ikke ansvarlig for Kundens indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra HomeNets side.

 

Som indirekte tap regnes blant annet:

 1. tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)
 2. tap som følge av at Tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)
 3. tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir oppfylt.

 

HomeNets samlede erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til et beløp som tilsvarer summen av siste seks – 6 – måneders fakturering for den aktuelle Tjenesten (uten etableringskostnader). Krav om erstatning må fremsettes senest to – 2 – måneder etter at mangelen ble eller burde ha vært oppdaget.

 

8.5 Heving

Kunden kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved vesentlig mislighold fra HomeNets side.

 

9 KUNDENS MISLIGHOLD

9.1 Betalingsmislighold fra Kunden

Ved betalingsmislighold vil HomeNet sende betalingsvarsel og varsel om stenging av tjenesten i samsvar med gjeldende lovgivning. Kunden vil bli belastet med purregebyr i henhold til HomeNets gjeldende priser og forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Nytt abonnement på Tjenester som forutsetter kreditt vil ikke bli levert før gjelden er betalt eller bortfalt.

 

9.2 Stenging ved betalingsmislighold

Dersom Kunde ikke har betalt én – 1 – måned etter HomeNets betalingsvarsel og varsel om stenging kan HomeNet stenge tjenesten. Så langt det er teknisk mulig vil stenging kun omfatte den tjenesten som er berørt av Kundens betalingsmislighold. For Boligselskap med kollektiv fakturering kan stenging av Tjenesten omfatte samtlige Kunder i Boligselskapet. Ved stenging vil Kunden bli belastet et gebyr. Størrelsen på gebyret fremgår av gjeldende prisliste.

 

9.3 Stenging i andre tilfeller

HomeNet kan stenge Kundens Tjeneste dersom Kunden:

 1. benytter utstyr som ikke tilfredsstiller krav fastsatt i lov eller forskrift
 2. ikke oppfyller HomeNets krav til økonomisk sikkerhet (sikkerhetsstillelse)
 3. opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for elektronisk kommunikasjon
 4. på annen måte grovt misbruker Tjenesten, feks. til sjikane, spam, virus, hacking o.l.
 5. benytter Tjenesten til å formidle eller gjøre tilgjengelig innhold som er strid med norsk lovgivning
 6. overdrar eller videreselger Tjenesten til tredjemann uten at dette er avtalt med HomeNet

 

Før stenging iverksettes etter denne bestemmelsen, skal Kunden varsles skriftlig og gis anledning til å uttale seg om forholdet. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet. Dersom hensynet til sikkerheten og funksjonalitet i nettet krever det, kan stenging likevel foretas uten forhåndsvarsel. Kunden skal i slike tilfeller straks varsles om stengingen. Ved stenging vil Kunden bli belastet med et gebyr. Størrelsen på gebyret fremgår av gjeldende prisliste.

 

9.4 Gjenåpning

Dersom Tjenesten er stengt i samsvar med pkt. 9.1, 9.2 eller 9.3, vil HomeNet gjenåpne Tjenesten når det forhold som begrunnet stengingen er rettet. Dersom forholdet som begrunner stengingen ikke er rettet innen én – 1 – måned etter stenging fant sted, kan HomeNet si opp Tjenesten med øyeblikkelig virkning.

 

9.6 Erstatning

HomeNet kan kreve erstattet direkte tap som følge av Kundens mislighold.

 

9.5 Heving

HomeNet kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved vesentlig mislighold fra Kundens side.

 

10 FORCE MAJEURE OG EKSTRAORDINÆRE BRUKSRESTRIKSJONER

I nødsituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, streik eller lockout, og fare for sabotasje mot nett og Tjenester, har HomeNet rett til å gjennomføre tiltak som begrenser bruken av Tjenestene, herunder avbrudd i Tjenesten. Dersom en nødsituasjon umuliggjør leveranse av Tjenesten suspenderes HomeNets forpliktelser etter avtalen.

 

HomeNet har også rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i nettet som anses som nødvendige av tekniske eller vedlikeholds- og driftsmessige årsaker. HomeNet er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak eller suspensjon av leveransen. HomeNet vil bestrebe seg på å varsle Kunden så tidlig som mulig, og gjøre sitt ytterste for at ulempen for Kunden blir minst mulig.

 

11 ENDRINGER I VILKÅR

HomeNet har rett til å endre Abonnementsvilkårene og Spesielle vilkår og tjenestebeskrivelse som regulerer forholdet mellom Partene, blant annet, men ikke begrenset til, som følge av endringer i ekomlovgivningen. Ved endringer som må antas å ha en viss betydning for Kunden, skal HomeNet varsle Kunden minimum én -1- måned før endringen trer i kraft. Ved vesentlig endring til ugunst for Kunden har Kunden rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve refundert en forholdsmessig del av forhåndsbetalte beløp.

 

12 KLAGEBEHANDLING

Klager kan rettes skriftlig til HomeNets kundeservice. Privatkunder kan bringe HomeNets avgjørelse i klagesaken inn for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN).

 

13 LOVVALG, TVISTER OG AVTALT VERNETING

Avtalen mellom HomeNet og Kunden reguleres av norsk lov. Tvister mellom Kunden og HomeNet skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for domstolene. For Boligselskap er Asker og Bærum tingrett avtalt verneting.

Spesielle vilkår og tjenestebeskrivelse – Bredbånd fiber

Spesielle vilkår og tjenestebeskrivelse – Bredbånd fiber

Gyldig for bestillinger gjort fra og med 01.04.2020.

 

1 GYLDIGHETSOMRÅDE

Spesielle vilkår og tjenestebeskrivelse for bredbånd fiber («Spesielle vilkår fiber») supplerer HomeNets generelle Abonnementsvilkår («Abonnementsvilkårene»). Spesielle vilkår fiber gjelder for levering av HomeNet fiber fra HomeNet AS («HomeNet») til sluttbruker («Kunden») både når Kunden er forbruker («Privatkunde») og næringsdrivende (bl.a. borettslag, sameier, boligsammenslutninger, heretter kalt «Boligselskap»). Spesielle vilkår fiber gjelder uavhengig av om kundeforholdet er etablert gjennom direkte kontakt mellom HomeNet og Kunden eller via forhandler som på vegne av HomeNet tilbyr HomeNet fiber. Ved motstrid har det som er angitt i Spesielle vilkår forrang foran det som er angitt i Abonnementsvilkårene.

 

2 SPESIFIKASJON AV HOMENET FIBER

HomeNet fiber leveres over et moderne fiberbasert kjernenett med høy kapasitet. Kjernenettet er tilknyttet flere sentrale samtrafikkpunkter for utveksling av Internettrafikk som sikrer høy kvalitet og oppetid/tilgjengelighet.

 

«HomeNet fiber» er en Internettaksesstjeneste for privatmarkedet med symmetriske overføringskapasiteter fra 1 Mbps opptil 1 Gbps, levert via en «Hjemmesentral» plassert i Kundens bolig. Det tildeles én – 1 – dynamisk IP-adresse til hver Kunde.

 

3 ANSVAR FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Hjemmesentralen representerer overgangen mellom HomeNets nettverk og Kundens hjemmenettverk med utstyr (for eksempel ruter, Apple TV o.l.) og er siste punkt for HomeNets ansvar for drift og vedlikehold. Dersom Sluttkunde har bestilt ekstra datapunkt(er), er de inkludert i HomeNets Drift og vedlikeholdsansvar.

 

4 INNHOLDSTJENESTER

HomeNet fiber kan kombineres med Innholdstjenester fra HomeNets samarbeidspartnere. Innholdstjenester kan bestilles fra Innholdsleverandører med avtale om distribusjon av for eksempel IPTV og IP-telefoni med HomeNet. HomeNet gir Kunden mulighet til å velge TV-tjenester fra flere av Norges største TV-leverandører. Oversikt over hvilke Innholdsleverandører HomeNet til enhver tid har avtale med finnes på HomeNets hjemmesider, www.homenet.no.

 

5 HASTIGHET OG TRAFIKKSTYRING

HomeNet har ikke ansvar for hastighetsbegrensninger forårsaket av omstendigheter eller forhold utenfor HomeNets kontroll og tar forbehold om at forhold av teknisk art i nettet kan føre til at det ikke alltid er mulig å levere opp til den maksimale hastigheten som er oppgitt for den valgte Tjenesten. For eksempel vil opplevd hastighet på linjen blant annet kunne påvirkes av forhold som WiFi-dekning, bruk av eldre datamaskin, flere enheter på samme bredbåndslinje, besøk på nettsteder med mye trafikk o.l. Overføringshastighet utenfor HomeNets nett og videre ut på Internett er utenfor HomeNets kontroll, og det må påregnes lavere hastighet. Les mer om forventet hastighet og hastighetstesting på www.homenet.no/hastighet og www.homenet.no/hastighetstest.

 

HomeNet skal sikre at trafikkstyringen i nettet oppfyller de krav som er fastsatt i ekomloven med tilhørende forskrifter. HomeNet prioriterer enkelte tjenester foran annen datatrafikk. Dette gjelder blant annet tidskritiske tjenester og andre spesialiserte tjenester.

 

HomeNet blokkerer trafikk etter pålegg fra myndighetene eller dersom trafikken anses å innebære en sikkerhetsrisiko for brukerne. For mer informasjon se www.homenet.no/trafikkstyring.

 

6 UTSTYR

6.1 HomeNets utstyr og retur av utstyr

Dersom ikke annet er avtalt er alt utstyr HomeNet plasserer hos Kunden i forbindelse med levering av HomeNet fiber, HomeNets eiendom. Kunden må ikke overlate eller leie ut utstyret til andre. Kunden har ikke adgang til å foreta inngrep i utstyret. Kunden plikter å erstatte skadet/tapt utstyr.

 

Utstyr som er installert i henhold til Avtalen kan kun benyttes på den adresse som Kunden har oppgitt ved avtaleinngåelsen, med mindre annet følger av godkjent adresseendring.

 

Utstyr som er levert til en leilighet i et Boligselskap eller en enebolig følger boligen og skal i utgangspunktet bli stående når en Kunde flytter. Dette utstyret overtas av den nye kunden som flytter inn i boligen.

 

Ved oppsigelse av HomeNet fiber kan HomeNet kreve at utstyret blir returnert. Kunden vil da motta en returseddel. Hvis HomeNets Utstyr ikke er returnert innen oppgitt frist faktureres Kunden iht. de til enhver tid gjeldende priser og gebyrer for behandling og purring.

 

6.2 Tilknytning av eget utstyr til nettet

For å unngå skade på nettet eller ulempe for andre brukere, skal eget utstyr Kunden tilknytter nettet tilfredsstille de krav som til enhver tid er fastsatt av myndighetene. Dersom kunden er i tvil plikter Kunden å avklare dette med HomeNet før utstyret tas i bruk.

 

7 DATASIKKERHET

Alle systemer med offentlige IP-adresser er normalt synlige fra Internett, og dermed utsatt for mulige forsøk på uautorisert inntrenging. Det anbefales derfor at det benyttes en brannmur eller ruter med filtreringsfunksjonalitet. Det er Kundens ansvar å sørge for at utstyr som er eksponert mot Internett er forsvarlig sikret og beskytte sine data mot innsyn fra uvedkommende.

 

8 LEVERING AV TJENESTEN

8.1 Generelt

HomeNet leverer HomeNet fiber til både eneboliger og Boligselskap. Ytterligere vilkår for den spesifikke leveransen fremkommer av den enkelte avtale.

 

8.2 Leveranse av HomeNet fiber til enebolig

Med mindre Kundens enebolig allerede er tilkoblet HomeNets fibernett, vil HomeNet ta beslutning om utbygging etter at et tilstrekkelig antall salg er gjort innenfor et avgrenset område.

 

HomeNet kan utføre installasjon via lufthengt kabel inn til boligen eller via bakken. Dersom fiberkabelen legges i bakken er Kunden selv ansvarlig for å grave ned trekkerør for fiber fra tomtegrense og frem til boligen, med mindre annet er avtalt. Skal Kunden grave selv vil Kunden motta trekkerør for fiber fra HomeNets entreprenør, samt en veiledning fra HomeNet. For mer informasjon se www.homenet.no/egeninnsats.

 

HomeNets Installatør vil kontakte Kunden og avtale tid for installasjon. Tidspunkt for installasjon må finne sted i perioden før HomeNet lukker prosjektet i det bestemte området. Dersom Kunden ikke har gravd ned trekkrør for fiber i samsvar med pkt. 8.2 innen opplyst dato for installasjon vil HomeNet fakturere et tilleggsgebyr for installasjonen i samsvar med HomeNets til enhver tid gjeldende prisliste. Fakturering av Tjenesten vil starte opp fra planlagt leveransedato selv om Kunden ikke har utført sin del av avtalen. Dersom Kunden ikke er tilgjengelig eller på annen måte bryter avtale med installatør på installasjonsdagen vil HomeNet fakturere Kunden et gebyr for bomtur.

 

I forbindelse med installasjon skal HomeNet gis fri adgang til eiendommen, trekkerøret og plasseringsstedet for HomeNets Hjemmesentral. Installatøren må forholde seg til gjeldende byggetekniske forskrifter for boligen ved levering av tjenesten. HomeNets installatør gjennomfører kvalitetskontroll av installasjonen før den anses levert.

 

For mer informasjon om hva som skjer etter bestilling se: www.homenet.no/hva-skjer-etter-bestilling.

 

8.3 Leveranse av HomeNet fiber til Boligselskap med kollektiv avtale:

For leveranse av fiber til Boligselskap vil HomeNet inngå en kollektiv avtale med Boligselskapet. Det avtales en felles installasjonsdato for hele Boligselskapet. HomeNet vil benytte autorisert entreprenør for å installere teknisk løsning. På installasjonsdato må Kunden sikre HomeNet fri adkomst til ønsket plasseringssted for Hjemmesentralen. Installatøren må forholde seg til gjeldende byggetekniske forskrifter for boligen.

 

På monteringsdagen vil installatøren ha med seg alt utstyret Kunden trenger for leveranse av HomeNet fiber. Dette kan inkludere utstyr til tilleggstjenester, som for eksempel TV-tjenester og Home_WiFi Premium. HomeNets installatør gjennomfører kvalitetskontroll av installasjon i hver enkelt boenhet.

 

Dersom Kunden ikke er tilgjengelig eller på annen måte bryter avtale med installatør på installasjonsdagen vil HomeNet fakturere Kunden et gebyr for bomtur.

 

For mer informasjon om hva som skjer etter bestilling se: www.homenet.no/hva-skjer-etter-bestilling.

 

8.4 Plassering av hjemmesentral

HomeNet vil tilstrebe å plassere Hjemmesentralen i nærheten av Kundens TV for å sikre at Kunden enkelt kan koble TV til Hjemmesentralen, men maksimalt inntil 20 meter fra der fiberkabelen kommer inn i boligen. Flere tilkoblingspunkter for utstyr eller lenger fiberkabel kan bestilles som tilleggsprodukter og faktureres i så fall i henhold til medgått tid og materiell, med mindre annet er spesifisert i Avtalen.

 

For informasjon om oppkobling og bruk av blant annet eksisterende Hjemmesentral og Home_WiFi, se www.homenet.no/finn-ditt-utstyr/

 

8.5 Installasjon av innholdstjenester

Leveranse av Innholdstjenester gjennomføres av HomeNet i samarbeid med Innholdsleverandøren. Kunden vil motta Innholdsleverandørens utstyr og brukerveiledning for installasjon etter bestilling. Ved samtidig installasjon som installasjon av HomeNet Fiber kan installatør også installere og aktivere Innholdstjenesten dersom Innholdstjenester er bestilt og Kunden har mottatt Innholdsleverandørens utstyr. Dersom Kunden ikke har mottatt utstyr fra innholdsleverandør, og dette ikke skyldes forhold fra HomeNets side, må kunden sette opp utstyr selv eller ta kontakt med innholdsleverandøren direkte for veiledning. Dersom en eksisterende HomeNet-kunde bestiller en Innholdstjeneste vil Kunden motta utstyr i posten og selv utføre installasjon i henhold til veiledning.

 

9 FREMFØRING AV KABELANLEGG PÅ KUNDENS EIENDOM

For å levere Tjenesten har HomeNet en tidsubegrenset og vederlagsfri rett til å fremføre luft- eller jordkabel og annet nødvendig utstyr («Kabelanlegg») på Kundens eiendom. Hvis nødvendig, har HomeNet rett til å koble andre kunder eller eiendommer til Kabelanlegget. Så langt det er rimelig, skal HomeNet følge Kundens ønsker med hensyn til framføringsmåten og istandsetting av arealene ved slik installasjon.

 

Kunden plikter å medvirke til at det ikke blir lagt hindringer i veien for hverken installasjon, service eller vedlikehold av Kabelanlegget. Kunden kan ikke foreta bygging, graving eller andre aktiviteter som kan skade eller påvirke HomeNets Kabelanlegg med mindre HomeNet har gitt skriftlig tillatelse. Kunden er ansvarlig for skader som påføres Kabelanlegget, og plikter straks å gi beskjed til HomeNet dersom skade av Kabelanlegget oppstår.

 

Kunden kan kreve at HomeNet flytter Kabelanlegget for Kundens regning, med forbehold om at endringen er teknisk mulig.

 

HomeNet har ved behov rett til å flytte Kabelanlegget på Kundens eiendom for HomeNets egen regning. HomeNet vil i forkant av en slik endring varsle skriftlig og ellers ta rimelige hensyn til Kundens ønsker.

 

HomeNets rettigheter følger eiendommen, og skal bestå selv om kundeforholdet opphører. Kunden plikter å sikre at nye eiere av eiendommen blir kjent med HomeNets fremføringsrett.

Spesielle vilkår og tjenestebeskrivelse – Bredbånd over kobbernettet (ADSL og VDSL)

Spesielle vilkår og tjenestebeskrivelse – Bredbånd over kobbernettet (ADSL og VDSL)

Gyldig for bestillinger gjort fra og med 01.04.2020.

 

1 GYLDIGHETSOMRÅDE

Spesielle vilkår og tjenestebeskrivelse – Bredbånd over kobbernettet (ADSL og VDSL) («Spesielle vilkår xDSL») supplerer HomeNets generelle Abonnementsvilkår («Abonnementsvilkårene»). Spesielle vilkår xDSL gjelder for levering av bredbåndstjenestene ADSL og VDSL (xDSL) over kobbernettet fra GlobalConnect AS avdeling HomeNet («HomeNet») til sluttbruker/forbruker («Kunden»). Spesielle vilkår xDSL gjelder uavhengig av om kundeforholdet er etablert gjennom direkte kontakt mellom HomeNet og Kunden eller via forhandler som på vegne av HomeNet tilbyr tjenestene. Ved motstrid har det som er angitt i Spesielle vilkår forrang foran det som er angitt i Abonnementsvilkårene.

 

2 SPESIFIKASJON AV HOMENET xDSL

«HomeNet xDSL» er en Internettaksesstjeneste for privatmarkedet realisert over kobbernettet med overføringskapasiteter fra 1 Mbps opptil 60 Mbps. Tjenesten består av en kobberforbindelse med avtalt kapasitet samt en «Hjemmesentral» fra HomeNet plassert i Kundens bolig som gir tilgang til internett.

 

HomeNets ADSL- og VDSL-abonnementer tilbyr asymmetriske hastigheter (ulik hastighet for opplasting og nedlasting). Det tildeles én – 1 – dynamisk IP-adresse til hver Kunde.

 

3 ANSVAR FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Tjenester fra HomeNet leveres over det nasjonale kobbernettet. Nettet er tilknyttet flere sentrale samtrafikkpunkt for utveksling av Internett-trafikk som sikrer høy kvalitet og oppetid/tilgjengelighet.

 

Hjemmesentralen representerer overgangen mellom HomeNets nettverk og Kundens hjemmenettverk med utstyr (for eksempel ruter, Apple TV o.l.) og er siste punkt for HomeNets ansvar for drift og vedlikehold.

 

Hjemmesentralen har innebygget WiFi- og brannmurfunksjonalitet. Det er Kundens ansvar å sørge for konfigurasjon, oppsett og vedlikehold av funksjonalitetene samt at Tjenesten er forsvarlig sikret.

 

4 INNHOLDSTJENESTER

Det er ikke mulig å bestille IPTV-tjenester på kobberbasert bredbånd fra HomeNet.

 

5 HASTIGHET OG TRAFIKKSTYRING

HomeNet har ikke ansvar for hastighetsbegrensninger forårsaket av omstendigheter eller forhold utenfor HomeNets kontroll. Det tas forbehold om at forhold av teknisk art i nettet kan føre til at det ikke alltid er mulig å levere opp til den maksimale hastigheten som er oppgitt for den valgte Tjenesten. For eksempel vil opplevd hastighet på linjen blant annet kunne påvirkes av forhold som avstand fra sentral, kobberkvalitet, interferens, WiFi-dekning o.l. Overføringshastighet utenfor HomeNets nett og videre ut på Internett er utenfor HomeNets kontroll, og det må påregnes lavere hastighet. Les mer om forventet hastighet og hastighetstesting på: www.homenet.no/hastighet og www.homenet.no/hastighetstest.

 

HomeNet skal sikre at trafikkstyringen i nettet oppfyller de krav som er fastsatt i ekomloven med tilhørende forskrifter. HomeNet prioriterer enkelte tjenester foran annen datatrafikk. Dette gjelder blant annet tidskritiske tjenester og andre spesialiserte tjenester. HomeNet blokkerer trafikk etter pålegg fra myndighetene eller dersom trafikken anses å innebære en sikkerhetsrisiko for brukerne. For mer informasjon se: www.homenet.no/trafikkstyring.

 

6 UTSTYR

6.1 HomeNets utstyr og retur av utstyr

Dersom ikke annet er avtalt er alt utstyr HomeNet plasserer hos Kunden i forbindelse med levering av HomeNet xDSL, HomeNets eiendom. Kunden må ikke overlate eller leie ut utstyret til andre. Kunden har ikke adgang til å foreta inngrep i utstyret. HomeNet tilbyr ulike typer utstyr for HomeNet xDSL. Prisliste for leie av utstyr kan finnes på: www.homenet.no/prisliste.

 

Ved oppsigelse av HomeNet xDSL plikter Kunden å returnere HomeNets utstyr. Utstyr som ikke er returnert innen oppgitt frist faktureres Kunden iht. de til enhver tid gjeldende priser og gebyrer for behandling og purring.

 

6.2 Tilknytning av eget utstyr til nettet

For å unngå skade på nettet eller ulempe for andre brukere, skal eget utstyr Kunden tilknytter nettet tilfredsstille de krav som til enhver tid er fastsatt av myndighetene. Dersom Kunden er i tvil plikter Kunden å avklare dette med HomeNet før utstyret tas i bruk.

 

7 DATASIKKERHET

Alle systemer med offentlige IP-adresser er normalt synlige fra Internett, og dermed utsatt for mulige forsøk på uautorisert inntrenging. Det anbefales derfor sterkt at det benyttes en brannmur eller ruter med filtreringsfunksjonalitet. Det er Kundens ansvar å sørge for at utstyr som er eksponert mot Internett er forsvarlig sikret og beskytte sine data mot innsyn fra uvedkommende.

 

8 LEVERING AV TJENESTEN

Leveranse av HomeNet xDSL forutsetter dekning og kapasitet både på HomeNets utstyr og hos vår underleverandør av kobberkabler, samt at det er mulig å realisere leveransen hjem til kunden.

 

For at Homenet skal kunne levere bredbåndsforbindelsen må det være en eksiterende veggkontakt for kobberbaserte tjenester tilknyttet Kundens adresse/bolig. Kunden må selv dekke kostnadene for etablering av kabel, dersom det ikke er etablert kabel mellom veggkontakten frem til Kundens ønskede terminering og plassering av Hjemmesentral i boligen.

 

Etter bestilling vil Kunden motta en ordrekvittering der HomeNet bekrefter bestillingen. Kunden vil motta informasjon om oppkoblingsdato på e-post. Hjemmesentral mottar Kunden i posten. Kunden kobler selv opp Hjemmesentralen.

 

Har Kunden en eksisterende kobberbasert bredbåndsforbindelse HomeNet kan benytte på adressen (overføring av bredbåndstjenesten til HomeNet fra annen leverandør), vil installasjon skje i sentralen og ikke hjemme hos kunden. Har Kunden derimot foretatt en bestilling av en ny linje eller bytte av teknologi, vil installatør ha behov for å komme hjem til Kunden. Installatør tar da kontakt og avtaler tid for installasjon. På installasjonsdato må Kunden sikre installatør fri adkomst og strømtilførsel, og utstyret må ligge klart.

 

Dersom Kunden ikke er tilgjengelig på avtalt installasjonstidspunkt eller bryter avtalen med installatør på installasjonsdagen vil HomeNet fakturere et gebyr for bomtur.

 

Etter oppkoblingen er gjennomført vil kunde motta en e-post om at Tjenesten er klar til bruk («Ferdigmelding»).

Spesielle vilkår og tjenestebeskrivelse – Bredbånd levert over videreselgers fibernett (Via_Fiber)

Spesielle vilkår og tjenestebeskrivelse – Bredbånd levert over videreselgers fibernett

Gjeldende fra 01.12.2021

 

1 GYLDIGHETSOMRÅDE

Spesielle vilkår og tjenestebeskrivelse – Bredbånd fiber levert over videreselgers fibernett («Spesielle vilkår HomeNet fiber WS») supplerer HomeNets generelle Abonnementsvilkår («Abonnementsvilkårene»).

Spesielle vilkår HomeNet fiber WS gjelder for bredbånd levert over videreselgers fibernett fra GlobalConnect AS avdeling HomeNet («HomeNet») til sluttbruker/ forbruker («Kunden»). Spesielle vilkår Homenet fiber WS gjelder uavhengig av om kundeforholdet er etablert gjennom direkte kontakt mellom HomeNet og Kunden eller via forhandler som på vegne av HomeNet tilbyr tjenestene. Ved motstrid har det som er angitt i Spesielle vilkår forrang foran det som er angitt i Abonnementsvilkårene.

2 SPESIFIKASJON AV HOMENET FIBER WS

«HomeNet fiber WS» er en Internettaksesstjeneste for privatmarkedet med symmetriske overføringskapasiteter fra 1 Mbps opptil 1 Gbps, levert via en «Hjemmesentral» plassert i Kundens bolig. Det tildeles én – 1 – dynamisk IP-adresse til hver Kunde

 

3 ANSVAR FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Hjemmesentralen representerer overgangen mellom HomeNets nettverk og Kundens hjemmenettverk med utstyr (for eksempel ruter, Apple TV o.l.) og er siste punkt for HomeNets ansvar for drift og vedlikehold.

 

4 INNHOLDSTJENESTER

Homenet fiber WS kan kombineres med Innholdstjenester fra HomeNets samarbeidspartnere. Innholdstjenester kan bestilles fra Innholdsleverandører med avtale om distribusjon av for eksempel IPTV og IP-telefoni med HomeNet.

 

5 HASTIGHET OG TRAFIKKSTYRING

HomeNet har ikke ansvar for hastighetsbegrensninger forårsaket av omstendigheter eller forhold utenfor HomeNets kontroll og tar forbehold om at forhold av teknisk art i nettet kan føre til at det ikke alltid er mulig å levere opp til den maksimale hastigheten som er oppgitt for den valgte Tjenesten.

For eksempel vil opplevd hastighet på linjen blant annet kunne påvirkes av forhold som WiFi-dekning, bruk av eldre datamaskin, flere enheter på samme bredbåndslinje, besøk på nettsteder med mye trafikk o.l. Overføringshastighet utenfor HomeNets nett og videre ut på Internett er utenfor HomeNets kontroll, og det må påregnes lavere hastighet. Les mer om forventet hastighet og hastighetstesting på www.homenet.no/hastighet og www.homenet.no/hastighetstest.

HomeNet skal sikre at trafikkstyringen i nettet oppfyller de krav som er fastsatt i ekomloven med tilhørende forskrifter. HomeNet prioriterer enkelte tjenester foran annen datatrafikk. Dette gjelder blant annet tidskritiske tjenester og andre spesialiserte tjenester.

HomeNet blokkerer trafikk etter pålegg fra myndighetene eller dersom trafikken anses å innebære en sikkerhetsrisiko for brukerne. For mer informasjon se www.homenet.no/trafikkstyring.

 

6 UTSTYR

6.1 HomeNets utstyr og retur av utstyr

Dersom ikke annet er avtalt er alt utstyr HomeNet leverer til Kunden i forbindelse med levering av HomeNet fiber WS, HomeNets eiendom. Kunden må ikke overlate eller leie ut utstyret til andre. Kunden har ikke adgang til å foreta inngrep i utstyret.

Ved oppsigelse av HomeNet fiber WS plikter Kunden å returnere HomeNets utstyr. Utstyr som ikke er returnert innen oppgitt frist faktureres Kunden iht. de til enhver tid gjeldende priser og gebyrer for behandling og purring.

 

6.2 Tilknytning av eget utstyr til nettet

For å unngå skade på nettet eller ulempe for andre brukere, skal eget utstyr Kunden tilknytter nettet tilfredsstille de krav som til enhver tid er fastsatt av myndighetene. Dersom Kunden er i tvil, plikter Kunden å avklare dette med HomeNet før utstyret tas i bruk.

 

7 DATASIKKERHET

Alle systemer med offentlige IP-adresser er normalt synlige fra Internett, og dermed utsatt for mulige forsøk på uautorisert inntrenging. Det anbefales derfor sterkt at det benyttes en brannmur eller ruter med filtreringsfunksjonalitet. Det er Kundens ansvar å sørge for at utstyr som er eksponert mot Internett er forsvarlig sikret og beskytte sine data mot innsyn fra uvedkommende.

 

8 LEVERING AV TJENESTEN

8.1 Generelt

Leveransen av HomeNet fiber WS gir kunden bredbåndstilgang med avtalt kapasitet. Etter bestilling vil Kunden motta en ordrekvittering der HomeNet bekrefter bestillingen. Kunden mottar Hjemmesentral i posten og kobler denne opp selv. Etter oppkoblingen er gjennomført vil kunde motta en e-post om at Tjenesten er klar til bruk («Ferdigmelding»).

For at HomeNet skal kunne levere bredbåndsforbindelsen må det være en eksisterende veggkontakt for fiberbaserte tjenester tilknyttet Kundens adresse/bolig. Kunden må selv dekke kostnadene for etablering av kabel, dersom det ikke er etablert kabel mellom veggkontakten frem til Kundens ønskede terminering og plassering av Hjemmesentral i boligen.

8.2 Leveranse av HomeNet fiber WS med eksisterende bredbånd til husvegg

Har Kunden en eksisterende bredbåndsforbindelse HomeNet kan benytte på adressen (overføring av bredbåndstjenesten til HomeNet fra annen leverandør eller nybestilling), vil HomeNets installasjon skje i sentralen og ikke hjemme hos Kunden.

 

8.3 Leveranse av HomeNet fiber WS uten eksisterende fiber til husvegg

Dersom fiberkabel ikke er ført fra vei til husvegg vil entreprenør kontakte Kunden for å avtale tidspunkt for inspeksjon og installasjon. Entreprenør vil ved inspeksjonsstidspunkt vurdere om installasjon kan gjennomføres innenfor entreprenørens budsjett og fullmaktsgrense. Dersom dette ikke er tilfelle vil bestilling kanselleres. Dersom kunde må klargjøre noe før innstallasjon avtales dette mellom entreprenør og Kunden ved inspeksjon.

Der leveransen krever at kabel graves ned på sluttbrukers tomt vil entreprenør legge fiber i rør på bakken fra tomtegrense til grunnmur. Kunden er ansvarlig for at røret med fiber blir gravd forsvarlig ned, fortrinnsvis innen en måned fra bestilling. Grøften skal være rundt 30 cm dyp med egnet, steinfri, masse minimum 5 cm rundt røret.

På installasjonsdato må Kunden sikre installatør fri adkomst og strømtilførsel, og utstyret må ligge klart. Dersom Kunden ikke er tilgjengelig på avtalt installasjonstidspunkt eller bryter avtalen med installatør på installasjonsdagen vil HomeNet fakturere et gebyr for bomtur.

 

8.4 Installasjon av innholdstjenester

Leveranse av Innholdstjenester gjennomføres av HomeNet i samarbeid med Innholdsleverandøren. Kunden vil motta Innholdsleverandørens utstyr og brukerveiledning for installasjon etter bestilling. Ved samtidig installasjon som installasjon av HomeNet Fiber kan installatør også installere og aktivere Innholdstjenesten dersom Innholdstjenester er bestilt og Kunden har mottatt Innholdsleverandørens utstyr.

Dersom Kunden ikke har mottatt utstyr fra innholdsleverandør, og dette ikke skyldes forhold fra HomeNets side, må kunden sette opp utstyr selv eller ta kontakt med innholdsleverandøren direkte for veiledning. Dersom en eksisterende HomeNet-kunde bestiller en Innholdstjeneste vil Kunden motta utstyr i posten og selv utføre installasjon i henhold til veiledning.

Kontakt kundeservice

Chat Utvid

Åpningstider

Ukedager: 09.00-21.00
Helg: 10.00-15.00

Chat

Du vil bli bedt om å logge inn på Min side for å chatte med oss.

Ønsker du å bli kunde?
Chat med oss her

Dersom du opplever feil med din internettlinje, anbefaler vi at du tar kontakt på telefon for raskest mulig hjelp. Utenfor våre åpningstider for telefon, er du selvsagt velkommen til å ta kontakt med oss på chat.

Telefon Utvid

Åpningstider

Mandag - fredag 08.00-21.00
Fakturahenvendelser:
Mandag - fredag 08.00-16.00

Kontakt oss

38 99 01 00
Kontaktskjema Utvid

Svartid er normalt innen 5 virkedager. Ønsker du raskere svar, kontakt oss på telefon eller chat.

Har vi tatt en avgjørelse som du mener er urettferdig eller rettstridig? Her kan du klage til oss